bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia

path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA


Usługi integracji społecznej


 


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Wierzbica uzyskała dotację w wysokości 485395,04 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.


1.      ZAMAWIAJĄCY


WÓJT GMINY Wierzbica, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


2.      SPOTKANIE INFORMACYJNE


Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzbica – Sala Rady Gminy, dnia 27 lutego 2009 r. o godzinie 15.00.


3.      PROCEDURA


Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.)Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. oraz http://www.wierzbica.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu. [Zgodnie z §3 pkt.2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP.]


4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


OFERTY CZĘŚCIOWE


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


WARIANTY


Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych (oferta wariantowa polega na odmiennym sposobie realizacji usługi, ale o tej samej celowości).


Opisy zamawianych usług – wynikają z zapisów Planu Działania zatwierdzonego


w dniu 17 grudnia 2008 r.


 


 


 


A.     USŁUGI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH


1)    Część I


Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez wycieczki dla osób starszych odnośnie poznania historii i ludowych tradycji innych regionów Polski:


·        Zorganizowanie 2-ch spotkań organizacyjno-integracyjnych


·        Zorganizowanie wycieczki dla ok. 50 osób


·        Zintegrowanie środowiska KGW


·        Poznanie innych historii i tradycji innych regionów Polski


Termin realizacji zadania 01.05.2009 r.-30.06.2009 r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 12 000,00 zł


2)    Część II


Promowanie, pielęgnowanie i rozwijanie obyczajów oraz tradycji wierzbickich wsi, dziedzictwa kulturowego jako sposób na zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych – „U nas - nic bez nas” (poprzez np. uruchomienie dla gminy muzeum regionalnego, stworzenie zeszytu regionalnego (np. z przepisami kulinarnymi, zdjęciami zabytków), wspólnych wieczornic, spotkań rękodzielniczych i warsztatów itp.):


·        Pielęgnowanie i rozwijanie obyczajów i tradycji wierzbickiej wsi przez młodzież szkolną


·        działalność „sceny obrzędowej” – wiejskie wieczornice, w czasie których będą prezentowane i popularyzowane tradycje i zwyczaje wierzbickiej wsi.


·        warsztaty twórczości ludowej – nauka dawnych wiejskich rzemiosł: szydełkowania, haftu, tkactwa, techniki zdobienia jaj, wyrabiania bibułowych kwiatów / grupa osób ok. 10; proponowana ilość spotkań 5-10/,


·        wzbogacanie wiejskiej ekspozycji muzealnej, konserwacja eksponatów muzealnych


·        adaptacja nowego pomieszczenia z przeznaczeniem na „szopę wiejską”


·        urządzenie wystawy fotograficznej –„Wiejskie krajobrazy” – utrwalającej ciekawą zabudowę Wierzbicy, przydrożne kapliczki, urokliwe zakątki  naszej miejscowości i okolic


·        zeszyt o tematyce regionalnej, np.: inscenizacje, przepisy kulinarne


Termin realizacji zadania 20.03.2009-30.11.2009r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 17 000,00 zł


 


B.    USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


 


1)    Część III


Rozwój zainteresowań, pasji, uzdolnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizację i prowadzenie kół zainteresowań oraz cyklicznych zajęć wokalnych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, z języków obcych oraz korepetycji dla dzieci z ubogich, patologicznych rodzin itp.:


·        warsztaty teatralne


·        zajęcia kulinarne, plastyczno-techniczno-artystyczne /grupa osób ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/


·        zajęcia taneczno-muzyczne (nauka tańca ludowego i śpiewu ludowego) /grupa osób ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/


·        zajęcia z zakresu wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica /grupa osób ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/


·        zajęcia rozwijające zainteresowania /grupa osób ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/


·        zajęcia dla uczniów zdolnych /grupa osób ok. 10 os.; ilość spotkań – ok. 10/


·        posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej (oświadczenie)


·        zatrudnienie kadry pedagogicznej z uprawnieniami (CV lub oświadczenie)


Termin realizacji zadania 20.03.2009 r.-30.11.2009 r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 33 000,00 zł


 


2)    Część IV


Zorganizowanie i prowadzenie innowacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym organizację imprez sportowych (np. nauki pływania, boisk pełnych ruchu, zajęć zapaśniczych itp.) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica:


·        zajęcia odnośnie nauki pływania


o       liczba uczestników ok. 30-40 osób


o       zapewnienie opieki dla uczestników (CV lub oświadczenie)


o       zapewnienie dostępu do krytej pływalni


·        boisko pełne ruchu


·        zajęcia sportowe


·        turnieje i rozgrywki sportowe


·        zagospodarowanie czasu wolnego przez sport.


Termin realizacji zadania 01.03.2009 r. - 31.12.2009 r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 130 000,00 zł


 


3)    Część V


Zorganizowanie zajęć sportowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (m.in. korygujących wady postawy) z terenu Gminy Wierzbica:,


·        zajęcia odnośnie nauki pływania


o       liczba uczestników ok. 6-10 osób /co drugi tydzień/.


o       zapewnienie opieki dla uczestników (CV lub oświadczenie)


o       zapewnienie dostępu do krytej pływalni


·        zajęcia sportowe


Termin realizacji zadania 20.03.2009 r. - 19.12.2009 r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 4 000,00 zł


 


4)    Część VI


Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem zajęć ukierunkowanym na podniesienie wiedzy, umiejętności oraz poznanie innych regionów poprzez np. organizację półkolonii, kolonii, obozów profilaktyczno-edukacyjnych, czy też różnego rodzaju wycieczek itp.


·        czas trwania – minimum 1 tydzień (średnio 4 godz. dziennie 5 x w tygodniu)


·        liczba uczestników ok. 30-50 osób


·        zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej (oświadczenie)


·        zapewnienie odpowiedniej kadry do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych i, lub terapeutycznych (CV lub oświadczenie)


·        organizacja minimum 1 wycieczki jednodniowej dla 30-50 dzieci


·        zapewnienie wyżywienia (oświadczenie) 


·        zapewnienie opieki uczestnikom wycieczki (CV lub oświadczenie)


       Termin realizacji zadania 22.06.2009 r. -30.09.2009 r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 90 000,00 zł


 


C.     USŁUGI DLA RODZIN


 


1)    Część VII


Pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem, organizacja spotkań okolicznościowo - integracyjnych (poprzez np.: wigilie, spotkania opłatkowe, jajko wielkanocne, wspólne biesiady, kolędowanie, pikniki, wycieczki, itp.):


·        organizacja i przygotowanie spotkania wigilijnego dla społeczności wierzbickiej /ok. 50 osób/


·        przygotowanie i organizacja „jajka wielkanocnego” dla społeczności wierzbickiej ok. 50 osób/


·        wspólne kolędowanie i biesiadowanie w trakcie zorganizowanych uroczystości.


Termin realizacji zadania 01.04.2009 r. - 30.12.2009r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 20 000,00 zł


 


2)    Część VIII


Integracja z innymi krajami Unii Europejskiej poprzez np. naukę języków obcych, wycieczkę, poznanie tradycji i kultury innych społeczności, wymianę doświadczeń:


·        Nauka języka obcego skierowana do społeczności z terenu gminy Wierzbica /ok. 20 osób; jedna godzina tygodniowo/


·        Zorganizowanie wycieczki celem zastosowania w praktyce zdobytych umiejętności i wiadomości


·        Poznanie kultury i tradycji wizytowanego kraju.


Termin realizacji zadania 20.03.2009 r. - 31.08.2008r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 11 698,19 zł


 


3)    Część IX


Promocja i integracja wszystkich mieszkańców gminy Wierzbica poprzez zorganizowanie przeglądu dorobku artystycznego „Integracja kulturalna – Wierzbica 2009”:


·        Zorganizowanie przeglądu artystycznego gminy Wierzbica –„Integracja kulturalna 2009”


·        Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku dziecięcych, młodzieżowych oraz folklorystycznych zespołów z terenu gminy Wierzbica


·        Kultywowanie tradycji regionalnej oraz przekazywanie jej młodszemu pokoleniu


     Termin realizacji zadania 01.06.2009 r.-30.06.2009 r.


     Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 30 000,00 zł


 


4)    Część X


Tworzenie i rozwój miejsc działalności kulturalnej, oświatowej i patriotycznej poprzez np. tworzenie wiejskich centrów kultury z dostępem do Internetu, umożliwieniem korzystania z ośrodków kultury typu biblioteka, muzeum, itp.


 


·        Stworzenie trzech wiejskich centrów działalności kulturalnej i oświatowej na terenie gminy Wierzbica


·        Zapewnienie dostępu do Internetu.


·        Działalność centrum min. 3 godziny dziennie w godz. popołudniowych


Termin realizacji zadania 01.04.2009 r. - 15.12.2009 r.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 42 000,00 zł


 


5)    Część XI


Zagospodarowanie czasu wolnego dla rodzin poprzez weekendowe spotkania wyjazdowe, kształtowanie właściwych postaw, a przede wszystkich poznanie samego siebie w myśl słów Jana Pawła II „Miarą człowieka jest jego wnętrze”:


Zaprszenie do sładania ofert

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-20 10:55:39.
Data wprowadzenia: 2009-02-20 10:55:39
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl