bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia

URZĄD GMINY W I E R Z B I C A

26 -680 WIERZBICA, UL. KOŚCIUSZKI NR 73O G Ł A S Z A N A B Ó R K A N D Y D A T A

N A W O L N E S T AN O W I S K O P R A C Y


podinspektora d/s księgowości budżetowej 1. Nazwa i adres jednostki :

  Urząd Gminy W i e r z b i c a , ul. Kościuszki Nr 73

 2. Określenie stanowiska urzędniczego :

  podinspektor d/s księgowości budżetowej

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :

a/ osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania

niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

   • wykształcenie wyższe ekonomiczne,

   • umiejętność obsługi programów komputerowych /finansowo -księgowych/,

   • staż pracy w księgowości / minimum 2 lata/

   • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

   • nieposzlakowana opinia,

   • samodzielność w realizacji zadań,

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

    publicznych,

   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


b/ wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem, na które przeprowadzany

jest nabór :


   • odpowiedzialność, wnikliwość i dokładność,

   • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

   • umiejętność logicznego myślenia,

   • samodzielność.


  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany

   jest nabór :

    • księgowanie syntetyki oraz analityki dochodów i wydatków Urzędu Gminy, zadań zleconych Gminie, remontów kapitalnych i inwestycji,

    • dekretacja, podpisywanie pod względem formalno- rachunkowym faktur

     i not księgowych oraz przygotowywanie przelewów,

    • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów Gminy w sprawach objętych zakresem działania.


 1. Wymagane dokumenty :

  a/ życiorys / CV /

  b/ kwestionariusz osobowy,

  c/ list motywacyjny,

  d/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  e/ kopia dowodu osobistego,

  f/ oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych

  oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany

  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe a w przypadku wyboru kandydata, zobowiązany jest on doręczyć

  zapytanie z Krajowego Rejestru Karnego,

  g/oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

  osobowych do celów rekrutacji,

  h/kserokopie świadectw pracy,

  i/ kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje dodatkowe.Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji nie udziela się.Dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w zaklejonej

kopercie w terminie : 20.01.2009 r. do 30.01.2009 r 10 dni od daty ukazania się

ogłoszenia pod adres : Urząd Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki Nr 73 z dopiskiem

Oferta pracy na stanowisko podinspektora d/s księgowości budżetowej”.


Inne informacje :


1/ dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odsyłane lub odbierane osobiście

przez zainteresowanych,

2/informacja o spełnieniu wymagań formalnych oraz wyniku naboru będzie umieszczona na

stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki Nr 73.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z 22.03.1990r

o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z póżn.zm./.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-21 19:22:34.
Data wprowadzenia: 2009-01-21 19:22:34
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl