bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia

 Wierzbica 2008.11.04      R.G.I.-7331/4/CP/2008

                                                         OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy w WierzbicyZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowaniaże w dniu 13.10.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Rudzie Wielkiej, obejmującego BUDOWA OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ O WYDAJNOŚCI POW. 7,50 M 3 NA DOBĘ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA , GM. WIERZBICA NA DZIAŁKACH NR 557/5 I 557/2 .

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Wierzbica 04.11.2008 r.RG.I -7331/4/CP/2008


PROJEKT DECYZJI Nr 4/2008

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /j.t. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zmianami/, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1588/ i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. Nr 164 z 2003r, poz. 1589/, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 13.10.2008r. Przez :

Gminę Wierzbica reprezentowana przez Panią Monikę Banaczek - Sekretarz Urzędu Gminy w Wierzbicy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :

budowa oczyszczalni biologicznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Ruda Wielka , Gm. Wierzbica na działkach nr 557/5 i 557/2 po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:

 • Wojewodą Mazowieckim w zakresie zadań rządowych – Wojewoda Mazowiecki Plac Bankowy 3, 03-472 Warszawa,

 • Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Nieruchomości i Infrastruktury ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,

 • właściwym zarządcą drogi -Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24,

 • organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych – Starosta radomski Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości ul. Graniczna 24, 26-600 Radom,

 • organem właściwym w sprawach melioracji wodnych – Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szydłowcu ul. Targowa 4, 26-500 Szydłowiec,


ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznegodla inwestycji o znaczeniu gminnym pod nazwą :

BUDOWA OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ O WYDAJNOŚCI POW. 7,50 M 3 NA DOBĘ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA , GM. WIERZBICA NA DZIAŁKACH NR 557/5 I 557/21/ Rodzaj inwestycji – inwestycja infrastruktury - oczyszczalnia ścieków.

2/ Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie:

a/ warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- planowana inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury i jest zlokalizowana na terenie zainwestowanym,

- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi projektowania oczyszczalni, w sposób zapewniający realizację inwestycji na terenie działek szkoły i z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury;

b/ ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów),

 • w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z wartościową zielenią i drzewostanem w obrębie nieruchomości uzyskać uzgodnienie z Wydziałem Ochrony Środowiska,

 • w przypadku lokalizacji inwestycji na gruncie rolnym uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (dotyczy gleb pochodzenia mineralnego klasy I, II, IIIa, IIIb i gleb pochodzenia organicznego klasy IV, IVa, IVb, V i VI),

 • w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku należy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

c/ obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- istniejący zjazd z drogi publicznej na teren działki szkoły

d/ wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

 • projektowana inwestycja nie może ograniczać: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania

  z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności,

e/ ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

 • przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych i terenów narażonych

  na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych.


3/ Linie rozgraniczające teren inwestycji - granice opracowania oznaczono na załącznikach graficznych do projektu decyzją linią przerywaną koloru czarnego i literami A_D.


4/ Wymagania formalne:

Projekt budowlany opracować z uwzględnieniem przepisów:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r Nr 75 poz.690 z późn. zmianami ),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133)

- oraz z innymi przepisami odrębnymi właściwymi w sprawie.

Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu uzgodnić z dysponentami sieci.

Lokalizację sieci uzgodnić z zarządcą drogi oraz z ZUD.
U z a s a d n i e n i e


Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Wierzbica.


Przepis art. 50 ust.1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza, iż inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamierzenie Wnioskodawcy należy uznać za cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( art.6 pkt 3 -„budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzenia ścieków………”)

Przeprowadzona w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, jak również analiza stanu faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwalają stwierdzić, iż:


- teren na którym wnioskodawca zamierza lokalizować wnioskowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nie ogłoszono również o przystąpieniu przez Gminę Wierzbica do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego terenu,

 • działki nr 557/5 stanowią własność Gminy Wierzbica, działka nr 557/2 stanowi własność Pani Doroty Koselskiej i Państwa Beaty i Roberta Szewczykowskich.

 • obszaru, o którym mowa wyżej, jak i projektowanej inwestycji nie dotyczą ograniczenia i zakazy wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu czy też ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej określonych w przepisach odrębnych (ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz.880 z p.zm./, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /j.t. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ i ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z p. zm./ i innych),

 • w planie ogólnym Gminy Wierzbica uchwalonym Uchwałą Rady Gminy nr 13 z dnia 1 czerwca 1993 r (Dz. U. Woj. Radomskiego w Radomiu nr 12 z dnia 14 lipca 1993 r.) przedmiotowy teren przeznaczony był pod obiekt szkoły, w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica" uchwalonym przez Radę Gminy w Wierzbicy Uchwałą Nr XVI/ 123/2008 z dnia 28.03.2008r, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr XVII/128/2008 z dnia 28.04.2008r (nie stanowi prawa miejscowego) jest to tren istniejących usług publicznych

  i komercyjnych,

- ponieważ teren na którym zlokalizowana będzie inwestycja stosownie do ustaleń nieobowiązującego w/w ogólnego planu Gminy Wierzbica był przewidziany na cele publiczne zachodzi konieczność uzyskania uzgodnień z Wojewodą Mazowieckim i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań rządowych i samorządowych,

- niniejsza decyzja nie narusza przepisów odrębnych.Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym strony ( oprócz wnioskodawców i właścicieli działek objętych decyzją ) zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia umieszczonego w dniu 04.11.2008r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica.


W toku postępowania, stosownie do wymogów art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskano uzgodnienia:

 • właściwego zarządcy drogi,

 • organu właściwego w sprawach ochrony gruntów rolnych,

 • organu właściwego w sprawach melioracji wodnych ,

 • z Wojewodą Mazowieckim w zakresie zadań rządowych,

 • z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych.


Powyższe pozwala na orzeczenie jak w sentencji..


Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowała mgr inż. arch. Anna Kondej - wpisana na listę Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów w Warszawie pod numerem MA 0367.


Jeśli decyzja niniejsza wywoła skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje się odpowiednio.


Pouczenie :

Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza się wygaśnięcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

- dla terenu objętego decyzją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu,

za pośrednictwem Wójta Gminy w Wierzbicy, powołując się na znak sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę

i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacja:

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1/ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,

w tym decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, jeżeli inwestycja zlokalizowana jest na gruncie rolnym

2/ oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3/ prawomocną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Załączniki :

- załącznik graficzny do decyzji


Otrzymują:

1/ Gmina Wierzbica

2/ strony wg wykazu

3/ a/a


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-06 21:57:10.
Data wprowadzenia: 2008-11-06 21:57:10
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl