2008-04-07 12:42:37
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica   Podaję do publicznej wiadomości , że Gmina Wierzbica przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 14 będącą własnością Gminy Wierzbica .   Lokal użytkow  ...więcej

2008-04-07 12:31:42
  Wierzbica,dnia 04.04.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont remizy Ochotniczej Straży Poża  ...więcej

2008-04-02 14:11:56
  Wierzbica,dn. 2008.04.01 Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę placu przy budynku Urz  ...więcej

2008-02-08 20:20:31
  I N F O R M A C J A - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora d/s księgowości budżetowej. Dnia 16 stycznia 2008 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podin  ...więcej

2008-01-20 20:14:12
 URZĄD GMINY W I E R Z B I C A 26 -680 WIERZBICA, UL. KOŚCIUSZKI NR 73 O G Ł A S Z A N A B Ó R K A N D Y D A T A N A W O L N E S T AN O W I S K O P R A C Y podinspektora d/s księgowości budżetowej Nazwa i adres jednostki : Urzą  ...więcej

2008-01-14 23:05:50
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica Podaję do publicznej wiadomości , że Gmina Wierzbica przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 28 będącą własnością Gminy Wierzbica . Lokal użytkowy o pow. 23,64   ...więcej

2007-12-05 22:29:11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze  ...więcej

2007-11-12 11:39:07
  Wierzbica 2007.11.12 R. G. I. -7331/1/CP/2007 DECYZJA Nr 1/CP /2007 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003   ...więcej

2007-11-06 11:15:26
Informator dla rozpoczynających działalność gospodarczą  ...więcej

2007-11-05 09:20:42
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art.10 § 1 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 9, poz. 26 z 1980r. z późniejszymi zmianami/ zawiadamia się, że dnia 03.04.20  ...więcej

2007-11-05 09:19:38
Wierzbica,dnia 16.10.2007 r   Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 08.10.2007 r.w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulicy Staszica w Wierzbicy” K  ...więcej

2007-10-23 09:21:47
TYLKO TERAZ!!! Masz niepowtarzalną szansę znalezienia pracy w nowoczesnej branży elektronicznej. Jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w Polsce czeka na Ciebie.   Zdobędziesz przyszłościowy i bardzo atrakcyjny zawód: &  ...więcej

2007-09-07 14:09:55
Wierzbica 2007.06.29 R. G. I. -7331/1/CP/2007 PROJEKT DECYZJI Nr 1/CP /2007 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  ...więcej

2007-08-08 16:37:05
    Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego         Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania  ...więcej

2007-06-25 22:14:28
  Rada Gminy informuje , że z terenu Gminy Wierzbica na nową kadencję 2008- 2011 zostanie wybranych 4-ch ławników do Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca br. Do zgłaszania kandydata n  ...więcej

2007-05-21 15:23:40
  Zakończenie postępowania rekrutacyjnego Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że zakończone zostało postępowanierekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze – główny s p e c j a l i s t a d/s pozyskiwania funduszy unijnych.Na  ...więcej

2007-05-17 19:25:05
Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz.U.Nr 9  ...więcej

2007-05-10 20:53:02
  INFORMACJA - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko głównego specjalisty d/s pozyskiwania funduszy unijnych Dnia 18 kwietnia 2007 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty d/s po  ...więcej

2007-05-06 20:06:31
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica Podaję do publicznej wiadomości ,że ogłaszam publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 07 maja 2007 r. o godz. 1000. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia b  ...więcej

2007-04-21 09:59:18
 Urząd Gminy Wierzbica informuje, że z dniem 22 kwietnia 2007 roku wpowadza się kasy fiskalne do  poboru opłaty targowej na terenie stadionu LKS "Orzeł " Wierzbica Dowodem uiszczenia opłaty targowej będzie paragon z kasy fiskalnej,   ...więcej

Pokazano 421 - 440 z 441
poprzednie     następne