2010-06-28 17:50:28
  Wierzbica 2010.06.28 R.G.I.-7331/3/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2010-06-01 19:54:29
  Wierzbica 2010.06.01 R.G.I.-7331/1/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2010-06-01 19:53:55
  Wierzbica 2010.06.01 R.G.I.-7331/2/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2010-05-26 22:40:57
  Wierzbica 2010.05.24 R.G.I.-7331/5/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U.  ...więcej

2010-05-18 08:51:40
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2010 roku Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2010 roku Nr. 72 , poz. 467 ) oraz uchwały Nr II/69/98 Zarządu G  ...więcej

2010-05-12 08:10:56
  Warszawa, 30.04.2010 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WI.II.BG.7047-K/535/07 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej Na podstawie przepisów rozdziału 2a art. 9c. Ust 2 i 3   ...więcej

2010-05-04 07:18:25
  Wierzbica,dnia 29.04.2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. S. Żeromskiego i   ...więcej

2010-04-26 15:56:03
  Wierzbica 2010.04.22 R.G.I.-7331/5/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2010-04-22 20:00:06
  Wierzbica 22.04.2010 RGI 7630/24/10 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity (Dz.U.Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r  ...więcej

2010-04-20 07:28:12
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego „Wierzbica III” na obszarze gminy Wierzbica wraz z prognozą oddziaływa  ...więcej

2010-03-15 19:38:19
  Informacja z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora d/s inwestycji Dnia 18 lutego 2010 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora d/s inwestycji  ...więcej

2010-03-10 16:56:15
  Wierzbica 2010.03.05 R.G.I.-7331/2/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.   ...więcej

2010-03-10 16:55:42
  Wierzbica 2010.03.05 R.G.I.-7331/3/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.   ...więcej

2010-03-10 16:54:57
  Wierzbica 2010.03.05 R.G.I.-7331/4/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.   ...więcej

2010-02-18 14:35:02
  URZĄD GMINY W I E R Z B I C A 26 -680 WIERZBICA, UL. KOŚCIUSZKI NR 73 O G Ł A S Z A N A B Ó R K A N D Y D A T A N A W O L N E S T AN O W I S K O P R A C Y p o d i n s p e k t o r d/s inwestycji Nazwa i adres jednostki  ...więcej

2010-02-11 21:38:15
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego  ...więcej

2010-01-22 19:54:31
 Wierzbica 2010.01.22 R.G.I.-7331/4/CP/2008 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2  ...więcej

2010-01-19 19:59:31
  Wierzbica 2010.01.18 R.G.I.-7331/2/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U.  ...więcej

2010-01-19 19:58:31
 Wierzbica 2010.01.15 R.G.I.-7331/5/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. z  ...więcej

2010-01-18 21:05:34
  Wierzbica 2010.01.15 R.G.I.-7331/3/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z  ...więcej

Pokazano 361 - 380 z 452
poprzednie     następne