Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wydaniu postanowienia znak RGI 6234.25-5.14.15 o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w sprawie naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom reprezentowanych przez r.pr Anitę Turek.
2015-06-17 14:28:28
Wierzbica 17.06.2015 RGI 6234.25-6.14.15   OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U.z 2013 r poz 267 ze zm .) zawiadamiam że w dniu 17.06.2015 Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowi  ...więcej

Informacja o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na "Badanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbica"
2015-06-17 09:38:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz 89, poz. 717 z poźn. zm.)
2015-06-11 14:44:37
Wierzbica 2015.06.10 RRN.6733.6.CP.2014.1.2015 OBIWESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA Zgodnie z art 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz 89, poz. 717 z poźn. zm.) zawiad  ...więcej

Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2015-06-03 10:38:36
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
2015-06-03 10:28:56
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica, dz. nr ew. 172/5 i 172/9"
2015-05-27 13:22:41
Wierzbica, dnia 2015.05.27 RGiI 7011.07.2015 Z A P R O S Z E N I E Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica, dz. nr ew. 172/5 i 172/9”. Zakr  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3545W Wierzbica - Polany
2015-05-26 08:08:20
  ...więcej

Zawiadomienie o rozpatrzeniu ofert na przebudowę dróg gminnych
2015-05-25 10:25:15
Wierzbica, dnia 21.05.2015 Z A W I A D O M I E N I E Gmina Wierzbica zawiadamia, że po rozpatrzeniu złożonych ofert na przebudowę dróg gminnych postanowiła wybrać najkorzystniejszą ofertę cenową tj. ofertę nr 1 - Biuro Usług Techn  ...więcej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 215 w Wierzbicy z dnia 12 maja 2015 r.
2015-05-12 14:55:10
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 215w WIERZBICYz dnia 12 maja 2015 r. Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 14.1 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publi  ...więcej

Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie projektów budowlanych na następujące zadania:
2015-05-08 10:47:15
Wierzbica, dnia 2015.05.07 RGiI 7011.06.2015 Z A P R O S Z E N I E Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie projektów budowlanych na następujące zadania: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy, ul  ...więcej

Obwieszczenie o przyjęciu zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych
2015-05-05 09:10:42
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach
2015-04-29 09:27:11
OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY WIERZBICA ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach, 26 – 680 Wierzbica, Zalesice 31 C 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wyma  ...więcej

2015-04-17 12:24:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica że w dniu 16.04.2014, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegają  ...więcej

2015-04-17 10:28:40
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa "Mirów - Wierzbica".    ...więcej

2015-02-24 12:56:52
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy w przemiocie Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica  ...więcej

2015-02-24 12:45:09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF”  ...więcej

2015-02-13 17:22:44
 Harmonogram naboru dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2015/2016    ...więcej

2015-02-09 14:50:04
 OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Wierzbica  z dnia 09.02.2015 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców    ...więcej

2015-02-04 12:13:06
 Wierzbica 04.02.2015 RGI 6220.9.14.15 OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia  ...więcej

2015-01-14 18:08:23
Wierzbica 14.01.2015  RGI 6220.07.14.15 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Stosownie do art. 10§1 oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracy  ...więcej

Pokazano 181 - 200 z 452
poprzednie     następne