Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 19.05.2008


 


RGI 7630/41/08


 


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E


o wszczęciu postępowania


administracyjnego


 


 


    Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz.U.Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r poz 1071 z późn zm.) oraz  art. 32 i 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r poz 627 z póź zm)


zawiadamiamy


 


że w dniu 19.05.2008r. na wniosek Firmy: Smurfit Kappa Paper Sack Polska Sp.z o.o. Kolonia Rzeczków 76, 26-680 Wierzbica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne   w sprawie: wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. budowa zakładowej podczyszczalni ścieków dla zakładu  Smurfit Kappa Paper Sack Polska.


            Zgodnie z art.10 KPA  strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów (Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pokój 22 w godz 715 – 15 00)  w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.


 


 


 


Zawiadomienie – obwieszczenie


Podano do publicznej wiadomości 19.05.2008


1.      Wywieszono na tablicy ogłoszeń


Urząd Gminy Wierzbica


2.      Ogłoszono na stronie internetowej


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:27:08.
Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:27:08
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót