Komunikaty i obwieszczenia

 Wierzbica 25.04.2008


RGI 7630/28/08

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

administracyjnegoZgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz.U.Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r poz 1071 z późn zm.) oraz art. 32 i 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r poz 627 z póź zm)

zawiadamiamy


że w dniu 21.04.2008r. na wniosek Firmy: Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje ul. Dworcowa 5D/7, 99 – 100 Łęczyca, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 włącznie ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 727 w miejscowości Wierzbica”.

Zgodnie z art.10 KPA strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów (Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pokój 22 w godz 715 – 15 00) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie – obwieszczenie

Podano do publicznej wiadomości 25.04.2008

  1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń

    Urząd Gminy Wierzbica

  2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Wierzbicy

  3. Ogłoszono na stronie internetowej


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-01 23:12:34.
Data wprowadzenia: 2008-05-01 23:12:34
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót