Komunikaty i obwieszczenia

``
Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.
Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb, ma służyć gminom w tworzeniu strategii lub uaktualnianiu istniejącego dokumentu. Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych powinny powstawać w wyniku dyskusji środowisk lokalnych, z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności (m.in.: instytucji samorządowych, kościelnych, szkół, ośrodków zdrowia, organizacji pozarządowych) oraz zwykłych mieszkańców.
Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces integracji społecznej na terenie gmin.
Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko–wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.
Do udziału w programie zakwalifikowało się 500 gmin z trzynastu województw, również Gmina Wierzbica. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich zakłada, że wytypowane do programu gminy otrzymają ok. 40 mln euro pochodzących z kredytu Banku Światowego. Przy wyborze gmin wzięte zostały pod uwagę wskaźniki związane z:
położeniem gminy;
demograficzną charakterystyką mieszkańców;
charakterystyką struktury gospodarczej;
problemami sfery społecznej;
liczebnością mieszkańców miast w przypadku gmin miejsko-wiejskich.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Gminie Wierzbica przypadło 135 200 euro.
Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
osoby starsze,
dzieci i młodzież,
rodziny.
Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Przykładowe rodzaje usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej:
1. Usługi dla osób starszych:
usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zaczynając od pomocy sąsiedzkiej, a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych opiekunek;
środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi;
pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny w sprawowaniu opieki nad osobą starszą;
działania wspierające w wykonywaniu drobnych prac remontowych;
rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki.
2. Usługi dla dzieci i młodzieży:
rozwój sieci placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań;
tworzenie Klubów młodzieżowych;
doradztwo i interwencja kryzysowa;
organizacja wolontariatu młodzieży;
wspieranie zastępczych form opieki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
3. Usługi dla rodzin:
doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne;
opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych;
rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków;
dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych, włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja);
transport umożliwiający udział w życiu społecznym i publicznym.
4. Wsparcie szkoleniowe i usługi eksperckie:
są to usługi dla kadry gmin i partnerów społecznych, które mają wspomóc w podniesieniu jakości usług (lub ich zaplanowaniu) świadczone na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGO - Non Governmental Organisation – organizacja pozarządowa) oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto kadra realizująca Program w gminach wraz z partnerami społecznymi będzie mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i pomocy eksperckiej.
We wszystkich województwach objętych Programem działać będą Konsultanci Regionalni – przedstawiciele Programu w regionie, którzy pracując w ścisłej współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej będą odpowiadać za koordynację Programu Integracji Społecznej na poziomie regionalnym.
W ramach PPWOW prowadzona będzie także kampania informacyjno-promocyjna, tzw. Komponent Świadomości Społecznej, który wspomóc ma przygotowywanie lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, sfinansować szkolenia, upowszechniać dobre praktyki i wspierać dialog partnerów społecznych.
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-04-23 16:00:14 | Data modyfikacji: 2008-04-23 16:00:47.
Data wprowadzenia: 2008-04-23 16:00:14
Data modyfikacji: 2008-04-23 16:00:47
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót