Komunikaty i obwieszczenia


 

 

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

administracyjnego

 

 

    Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz.U.Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r poz 1071 z późn zm.) oraz  art. 32 i 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r poz 627 z póź zm)

zawiadamiamy

 

że w dniu 06.08.2007r. na wniosek Wójta Gminy Wierzbica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa ul. Staszica w Wierzbicy,            inwestor Gmina Wierzbica”.

Zgodnie z art.10 KPA  strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów                   i materiałów (Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pokój 22 w godz 715 – 15 00)                   w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

Podano do publicznej wiadomości 07.08.2007

1.      Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urząd Gminy Wierzbica

2.      Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Wierzbicy

3.      Ogłoszono na stronie internetowej

 

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-08-08 16:37:05.
Data wprowadzenia: 2007-08-08 16:37:05
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót