Komunikaty i obwieszczenia

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
administracyjnego


Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz.U.Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r poz 1071 z późn zm.) oraz art. 32 i 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r poz 627 z póź zm)
zawiadamiamy

że w dniu 14.05.2006r. na wniosek pełnomocnika Pana Dariusza Tkaczyka, inwestor Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, pismo z dnia 03.04.2007 uzupełnienie 07.05.2007 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji p.n. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3557W relacji Kowala-Ruda Wielka-Wierzbica, na odcinku od km 5+112,82 do km 9+185,0 w całości położonej na terenie Gminy Wierzbica.
Zgodnie z art.10 KPA strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów (Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pokój 22 w godz 715 – 15 00) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.Zawiadomienie – obwieszczenie
Podano do publicznej wiadomości 14.05.2006
1.Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urząd Gminy Wierzbica
2.Wywieszono we wsiach Ruda Wielka,
Rzeczków, na tablicach ogłoszeń
3.Ogłoszono na stronie internetowej


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-17 19:25:05.
Data wprowadzenia: 2007-05-17 19:25:05
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót