Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2014.04.25


R.G.I.-6733.3.CP.2014


OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Wierzbica


 


Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


 


że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NAPOWIETRZNEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYCH 697,698, 699/5, 699/4, 699/3, 699/1, 561/2, 562/2, 563, 564, 565/5, 565/4, 560/6, 560/4, 560/2, 560/1 I 649   W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA , i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.


Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać  w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 15:34:36.
Data wprowadzenia: 2014-04-25 15:34:36
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót