Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2014.03.21


 


R.G.I.-6733.3.CP.2014


 


 


 


                                               OBWIESZCZENIE


        Wójta Gminy Wierzbica


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


 


że w dniu 21.03.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego na działkach  numer ewidencyjny gruntu 697, 698, 699/5, 699/3, 699/1,561/2, 562/2, 563, 564, 565/5, 565/4, 560/6, 560/4, 560/2, 560/1, 649 w miejscowości  Ruda Wielka  Gm. Wierzbica.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów                  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


 


 


 


 


                                                                                  Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                      Dariusz Myśliwiec


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-21 13:48:02.
Data wprowadzenia: 2014-03-21 13:48:02
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót