Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 30.09.2013


RGI 7630.48.3.2013


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)


zawiadamiam


że w dniu 30.09.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu stolarskiego na działce ewid. 2133/1 zlokalizowanej w Wierzbicy przy ul. Brzozowej 27, inwestor P. Henryk Ziółko i Piotr Ziółko zam. ul. Brzozowa 27, 26 – 680 Wierzbica


W związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


1.      Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica


2.      Strony w sprawie


3.      Strona internetowa BIP Wierzbica


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-30 15:13:29.
Data wprowadzenia: 2013-09-30 15:13:29
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót