Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 17.07.2013


 


 


 


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Wójta Gminy Wierzbica


 


 


             Na podstawie art. 39 ust 1 w związku z art 54 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ),


informujemy


o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica na lata 2013 -2032


Zgodnie z art 39 ust 1  i 2  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), Wójt Gminy Wierzbica przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn; Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica na lata 2013 -2032


Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest:


-         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie


-         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


            Zainteresowani mają możliwość składania  uwag i wniosków oraz zapoznania się      z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.


 


 


 


Obwieszczenia  dokonano w dniu 17.07.2013


1.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica


2.      Na stronie internetowej BIP Wierzbica


 


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:27:22.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:27:22
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót