Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 15.07.2013

 

 

RGI 7630.38-1.13

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy

 

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 08.07.2013  znak:WOOŚ-II.4241.5.2013.PK w sprawie określenia zakresu raportu dla inwestycji pn: zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Wierzbica – Pole A polegająca na wprowadzeniu robót wiertniczo – strzałowych do procesu urabiania złoża” wniosek z dnia 27.05.2013   Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa

 

Otrzymują:

  1. Strony w sprawie
  2. a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-15 10:35:20.
Data wprowadzenia: 2013-07-15 10:35:20
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót