Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2013.04.05
R.G.I.-6733.1.CP.2013


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 27.03.2013r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nn na działkach nr 818, 425, 508, 507/2, 507/1, 495, 494, 491, 489, 488/2, 488/1, 487,486, 485, 483, 484, 482, 479, 478, 477, 476 w Dabrówce Warszawskiej Gm. Wierzbica.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

Otrzymują:


    1. wnioskodawca

    2. strony wg wykazu

    3. a/ a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:26:59.
Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:26:59
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót