Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 05.04.2013


 


RGI 7630.35-20.11.12.13


 


 


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


           


 


            Na podstawie art. 49 oraz 98 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję,  że   Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 05.04.2013 znak RGI 7630.35-19.11.12.13 o zawieszenia postępowania w  przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz


 


            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania


 


 


 


 


 


 


 


Wywieszono na tablicy


ogłoszeń  wsi  Rzeczków


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


(podpis)

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-15 12:44:23.
Data wprowadzenia: 2013-04-15 12:44:23
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót