Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 07.03.2013

 

 

RGI 7630.93.9.12.13

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy

 

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 26.02.2013. znak:WOOŚ-II.4242.438.2012.MK uzgadniając warunki realizacji przedsięwzięcia               pn. budowa nowoczesnej linii produkcji materiałów chemii budowlanej w systemie bezpyłowym na działkach 253/7 i 2095/7   inwestor   TECHNITYNK Sp z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26 – 680 Wierzbica

           

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa

 

Otrzymują:

  1. Strony w sprawie
  2. a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:30:20.
Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:30:20
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót