Komunikaty i obwieszczenia

RGI 7630.35-16.11.12.13

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           

 

            Na podstawie art. 49 oraz 98 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję,  że   Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 28.02.2013 znak RGI 7630.35-15.11.12.13 o zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy

ogłoszeń  wsi  Rzeczków

od dnia.........................

do dnia ........................

.....................................

(podpis)

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. strona internetowa www.bip.wierzbica.pl
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica
  3. sołtys wsi Rzeczków   ( tablica ogłoszeń w sołectwie)
  4.  a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-01 10:59:17.
Data wprowadzenia: 2013-03-01 10:59:17
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót