Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 17.01.2013


RGI 7630.93.7.12.13

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję, że Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 17.01.2013 znak RGI 7630.93.5.12.13 w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn: budowa nowoczesnej linii produkcji materiałów chemii budowlanej w systemie bezpyłowym na działkach 253/7 i 2095/7 inwestor TECHNITYNK Sp z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26 – 680 Wierzbica


Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 .


Do wiadomości:

  1. strona internetowa bip wierzbica.

  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica

  3. a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-17 13:50:26 | Data modyfikacji: 2013-01-17 14:52:49.
Data wprowadzenia: 2013-01-17 13:50:26
Data modyfikacji: 2013-01-17 14:52:49
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót