Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 20.12.2012
RGI 7630.73-10.11.12
OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)

zawiadamiam


że w dniu 20.12.2012 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia, inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 WierzbicaW związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenia dokonano w dniu 20.12.2012 r.

  1. Na stronach internetowych Urzędu Gminy Wierzbica

  2. Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica

  3. Tablica ogłoszeń Polany i Polany Kolonia

  4. Strony w sprawie przez zawiadomienie 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:56:40.
Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:56:40
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót