Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 20.09.2012                                                                                                            RGI 7630.73-3.11.12


Postanowienie


 


Na podstawie art. 77 §1 oraz 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica wniosek z dnia 14.09.2011r. stosownie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.274.2012.EW z dnia 12.09.2012 (data wpływu 19.09.2012)


 


postanawiam


 


wezwać inwestora STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko opracowanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia o następujące informacje:


1.      wyniki badań natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki w formie tabeli należy pokazać dane z każdej kontroli (liczba osobników na godzinę obserwacji) w rozbiciu na poszczególne gatunki ptaków i strefę pułapu wysokości,


2.      należy podać daty i godziny poszczególnych kontroli z przypisaniem do wskazanych terminów wykonanych czynności (np. Obserwacja z punktu, obserwacja z transeptu, kontrola bufora itp.);


3.      wyniki badań transektowych liczebności i składu gatunkowego należy przedstawić w formie tabel zawierających liczebność ptaków w rozbiciu na poszczególne gatunki oraz na poszczególne kontrole w przeliczeniu na 1 km transeptu (ptaki stacjonarne) lub godzinę obserwacji (ptaki lecące);


4.      należy podać informacje o stanowiskach ptaków strefowych w promieniu 10 km od miejsca inwestycji;


5.      należy podać długość transektu;


6.      wyniki badań ornitologicznych należy podać oddzielnie z punktu i transektu;


7.      należy przedstawić na załączniku mapowym istniejące i planowane elektrownie wiatrowe w promieniu 10 km od inwestycji – nie tylko na terenie przedmiotowej gminy, ale również gmin ościennych i przedstawić analizę oddziaływań skumulowanych;


8.      należy opisać tabele (jednostki, np. Sztuki, pary, procenty, itp.) oraz wykresy, a także skolerować dane z tabel z danymi zobrazowanymi na wykresach.


 


Uzasadnienie


 


Inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica, wnioskiem z dnia 14.09.2011, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia. W dniu 24.07.2012 inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.


Po dokonaniu analizy przedmiotowego raportu stosownie do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.274.2012.EW ustalono, iż przedłożone dokument należy uzupełnić o powyższe informację.


 


Zgodnie z art. 54 Kpa uzupełnienie należy wnieść w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia.


 


W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie organ opiniujący wyda postanowienie na podstawie posiadanych materiałów. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie


Postanowienie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Strona może zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w niniejszej sprawie.


Otrzymują:


1.      Adresat


2.      a/a


3.      Strony Postępowania – przez obwieszczenie


 


Do Wiadomości :


RDOŚ w Warszawie


ul. Henryka Sienkiewicza 3


00 – 015 Warszawa


Wierzbica 20.09.2012


 


RGI 7630.73-4.11.12


O B W I E S Z C Z E N I E


 


 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję, że Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 20.09.2012 znak RGI 7630.73-3.11.12 w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn: budowa jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica


 


Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 oraz z postanowieniem na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica Wywieszono na tablicy


ogłoszeń Polany Kolonia


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


Do wiadomości:


1. strona internetowa www.bip.wierzbica.pl


2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica


3.sołtys wsi Polany Kolonia ( tablica ogłoszeń w sołectwie)


4. a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:58:49.
Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:58:49
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót