Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 17.02.2012


 


 


RGI 7630.05-3.12


 


 


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 09.02.2012 r. (data wpływu 14.02.2012 r. ), znak:WOOŚ-II.4240.92.2012.JC. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu zgodnie z art 66


dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie elektrowni wiatrowej „Wierzbica” w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica inwestor EKO – NOTO Sp. z o.o. ul. Struga 54, 26 – 600 Radom.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa


 


Otrzymują:


1.      Strony w sprawie przez zawiadomienie


2.      a/a


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:51:36.
Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:51:36
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót