Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 22.09.2011

 

RGI 7630.76.11

 

Z A W I A D O M I E N I E  - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

administracyjnego

 

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 22.09.2011r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu                       ul. Graniczna 24, 26 – 600 Radom  zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji                               o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

            przebudowa drogi powiatowej nr 3541W od drogi 744 – Zalesice w Gminie Wierzbica Powiat Radomski

            Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony mogą               w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pok 22 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi                   i wnioski w sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody                   i materiały.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z wymogami art. 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r.                                          o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 )mając na uwadze § 3 ust 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 213 poz 1397) tut. organ wystąpił do niżej wymienionych organów o opinie w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu  o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia , tj. do:

         Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. 25 Czerwca 68, 26 –600 Radom

         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Aleksandrowicza 5, 26–617 Radom.

 

Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg

Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24

26 – 600 Radom

  1. Tablica ogłoszeń
  2. Strona internetowa
  3. a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:24:05.
Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:24:05
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót