Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA REALIZACJĘ

ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/

 

Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73

26-680 Wierzbica

tel. (0-48) 618 36 18

fax. (0-48) 618 36 11

e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

REGON 670224054

NIP 948-23-82-481

OGŁASZA

 

  Drugi Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego w 2011 r. pod nazwą:

 

I. Nazwa zadania :

1.     Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej –  zapasy.

2. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Wierzbicy.

 

II. Forma zadania:

Szkolenie będzie realizowane w formie wspierania finansowego wykonania zadania przez Gminę Wierzbica.

 

III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania :

Wysokość środków na zadanie wyszczególnione w pkt. I – 30 000 zł.

 

IV. Zasada przyznawania dotacji:

Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Wierzbicy.

 

V. Termin realizacji zadania :

Zadanie należy wykonać w okresie od 13.10.2011 r. do 31.12.2011 r.

 

 

 

VI. Warunki realizacji zadania :

1. Szkolenie dzieci i młodzieży.

2. Czynne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

3. Udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych organizowanych przez 

    związki sportowe piłki nożnej.

4. Zapewnienie kadry szkoleniowej i opiekuńczej.

5. Zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa na imprezach.                                              

6. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie

    technicznym i sanitarnym.

7. Zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.

 

VII. Termin :

1. Termin składania ofert:

    12.10.2011 r.

2. Otwarcie i wybór oferentów nastąpi w dniu 13.10.2011 r.

 

VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

1. Zakres rzeczowy zadania

2. Zamierzony cel przy realizacji zadania

3. Zakładane rezultaty realizacji zadania

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych i wskazanie źródeł finansowania

5. Wskazanie zasobów kadrowych i możliwości technicznych wyk. zadania.

 

IX. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim :

1.W roku poprzednim tj. 2010 Urząd Gminy zrealizował zadanie tego samego rodzaju na które przeznaczył kwotę w wysokości 75 000,00 zł.

1.      

X. Załączniki do ogłoszenia :

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór rozliczenia dotacji

Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pok. 23.

 

Publikacja Ogłoszenia:

1.     Biuletyn Informacji Publicznej

2.     Strona Internetowa UG w Wierzbicy

3.     Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbicy

 

Wierzbica, 21.09.2011 r.

 

 

WZÓR

............................        ..........................

  (pieczęć organizacji              (data i miejsce złożenia

pozarządowej*/ podmiotu*/                    oferty)

jednostki organizacyjnej*)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

                REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

..............................................................

                     (rodzaj zadania)

         w okresie od ............ do .............

          składana na podstawie przepisów działu II

         rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

                         W FORMIE

              POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*

               WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

                          PRZEZ

..............................................................

                 (nazwa organu zlecającego)

                          WRAZ Z

     WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

                 W KWOCIE ................

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/

   podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ...............................................

2) forma prawna ..............................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*

   ...........................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ....................

5) nr NIP ..................... nr REGON .....................

6) dokładny adres: miejscowość ............. ul. .............

   gmina ...................... powiat .......................

   województwo ...............................................

7) tel. ........................ faks ........................

   e-mail: ...................... http:// ....................

8) nazwa banku i numer rachunku ..............................

   ...........................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy

o wykonanie zadania publicznego

..............................................................

 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio

wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

..............................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień

dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

..............................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

 

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

 

b) działalność statutowa odpłatna

 

 

 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka

organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cel zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich

rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali

działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar

adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń

udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania ................[.................]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

 

 

Lp.

 

 Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

 Ilość jednostek

 

 Koszt jednostkowy

 

Rodzaj miary

 

Koszt całkowity

(w zł)

 


Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-21 15:07:30.
Data wprowadzenia: 2011-09-21 15:07:30
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót