Komunikaty i obwieszczenia

 


Wierzbica 2010.10.05
R.G.I.-7331/CP/4/2010


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 30.09.2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Łączany, obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica – Modrzejowice na działkach numer ewidencyjny gruntu 393,776, 912,181/6,214,534/1,321, 322 , 320/1, 736, 737,48, 100, 755, 664 gm. Wierzbica.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-06 18:06:51.
Data wprowadzenia: 2010-10-06 18:06:51
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót