Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica 10.08.2010
RGI 7630/55/10
OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)

zawiadamiam


że w dniu 10.08.2010 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i wdrażaniu do produkcji innowacyjnej instalacji i urządzeń do odwadniania osadów ściekowych na terenie działki nr. ewid. 2106/6 w Wierzbicy”, którego inwestorem jest firma PFTECH Sp.z o.o. przy ul. Kościuszki 96, 26 – 680 Wierzbica.W związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenia dokonano w dniu 10.08.2010r.

  1. Na stronach internetowych Urzędu Gminy Wierzbica

  2. Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica

  3. Strony w sprawie 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-10 17:40:32.
Data wprowadzenia: 2010-08-10 17:40:32
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót