Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica 2010.06.28
R.G.I.-7331/3/CP/2010


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 30.03.2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wierzbica, obejmującej budowę stacji bazowej RAD 4440 B telefonii komórkowej P4(PLAY) na działce numer ewidencyjny gruntu 1445/2,gm. Wierzbica.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-28 17:50:28.
Data wprowadzenia: 2010-06-28 17:50:28
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót