Komunikaty i obwieszczenia

 


Wierzbica 2010.05.24
R.G.I.-7331/5/CP/2009


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)zawiadamiam strony postępowaniaże tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV, BUDOWA SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH 15/0,4 kV I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV NA DZIAŁKACH NR 12, 13, 144, 535, 385, 142/3, 142/4 W MIEJSCOWOŚCI POLANY, GM. WIERZBICA i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać w terminie 7 dni , licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-26 22:40:57.
Data wprowadzenia: 2010-05-26 22:40:57
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót