Komunikaty i obwieszczenia

 

Warszawa, 30.04.2010 r.


WOJEWODA MAZOWIECKIWI.II.BG.7047-K/535/07O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowejNa podstawie przepisów rozdziału 2a art. 9c. Ust 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.- stan prawny na dzień złożenia wniosku) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.10.2007 roku (Ministra Transportu, pismo znak: TK5z-270-3/07 - data wpływu do tutejszego organu 19.10.2007 roku), zmodyfikowanego w dniu 19.06.2009 roku (przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, które wstąpiły w prawa i obowiązki dotychczasowego wnioskodawcy) i skorygowanego w dniu 11.08.2009 roku, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie (modernizacja) linii kolejowej nr 8 odcinek Warszawa Okęcie – Radom – Kielce, na obszarze województwa mazowieckiego, od km 11,800 do km 66,276 oraz od km 66,907 do km 136,035, z wyłączeniem odcinka linii kolejowej od km 66,276 do km 66,907 zlokalizowanego na gruncie nieujawnionym w ewidencji gruntów; inwestycja w pierwszym etapie, lokalizowana jest na działkach ewidencyjnych stanowiących istniejący obszar kolejowy (będących w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym lub we władaniu PKP S.A.).

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia.

Doręczenie obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


z up. Wojewody Mazowieckiego

Piotr Sobucki

Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury i Środowiska

Załączniki:

  1. wykaz działek ewidencyjnych przeznaczonych pod inwestycję na istniejącym obszarze kolejowym Wykaz działek

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-12 08:10:56 | Data modyfikacji: 2010-05-12 08:13:42.
Data wprowadzenia: 2010-05-12 08:10:56
Data modyfikacji: 2010-05-12 08:13:42
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót