Komunikaty i obwieszczenia

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego „Wierzbica III” na obszarze gminy Wierzbica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005r., zmienionej Uchwałami Rady Gminy Wierzbica Nr XXX/242/2006 z dnia 24 lutego 2006r., i Nr VII/59/2007r, z dnia 11 czerwca 2007r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego „Wierzbica III” na terenie gminy Wierzbica obejmującego obszar sołectw: Wierzbica, Rzeczków, Błędów, Stanisławów, Ruda Wielka, Zalesice, Dąbrówka Warszawska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszego planu, w dniach od 28 kwietnia 2010 r. do 21 maja 2010 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, pokój 25, w godzinach od 8ºº do 14ºº.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy o godzinie 10ºº.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 powyższej ustawy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wierzbica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2010 r.

*

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego „Wierzbica III” i o prognozie oddziaływania na środowisko do niniejszego planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 198, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić do Wójta Gminy Wierzbica, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2010 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail:wierzbica@wierzbica.pl


Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-20 07:28:12.
Data wprowadzenia: 2010-04-20 07:28:12
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót