Komunikaty i obwieszczenia

 Wierzbica 2010.01.15
R.G.I.-7331/5/CP/2009


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 25.11.2009r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Polany, obejmującej budowę linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV, budowie słupów stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 12, 535, 385, 144, 13 w Polanach Gm. Wierzbica, w dniu 30.12.2009 rok PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.26-110 Skarżysko Kamienna ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 wystąpiła o rozszerzenie prowadzonego postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o działki nr 142/3, 142/4, na których będzie lokalizowana inwestycja.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-19 19:58:31.
Data wprowadzenia: 2010-01-19 19:58:31
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót