Komunikaty i obwieszczenia

 Wierzbica 14.01.2009


RGI 7630/06/09


Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

administracyjnegoDziałając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 12.01.2009 r. wpłynął wniosek z dnia 08.01.2009r. Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26 – 600 Radom o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice na odcinku 1335 mb od km 3+570 do km 4+905, na działkach nr 12 w obrębie Polany oraz nr 2359 i 2360/6 w obrębie Pomorzany”


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wierzbica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pok 22 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi i wnioski w sprawie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy

mgr Dariusz Myśliwiec

Zawiadomienie - Obwieszczenie

podano do publicznej wiadomości 14.01.2009r

  1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń

    Urząd Gminy Wierzbica

  2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Polanach

  3. Ogłoszono na stronie internetowej BIP Wierzbica

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-15 23:00:58.
Data wprowadzenia: 2009-01-15 23:00:58
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót